top of page

Adatvédelmi nyilatkozat

1. Az adatkezelési tájékoztató célja

 

A ZICHY-BIRTOK KFT. (ZICHY-BIRTOK KFT., adatkezelő) jelen adatvédelmi nyilatkozata tartalmazza az ezen Unas rendszerben működő honlapon megvásárolható termékekkel összefüggő megrendelések teljesítése, szolgáltatások nyújtása és a hírlevelek kiküldése keretében végzett, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre vonatkozó tájékoztatást.

A ZICHY-BIRTOK KFT. elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében. Az Ön személyes adatait biztonságos, megbízható és az Ön számára átlátható módon kezeljük, harmadik félnek engedély nélkül nem adjuk át. Adatkezelési gyakorlatunk során teljes mértékben betartjuk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt (Info. tv.), valamint az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletét (2016/679. sz. rendelet, General Data Protection Regulation - GDPR).

Jelen nyilatkozat folyamatosan elérhető a honlapon. A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot jelen közlemény bármikori megváltoztatására. Az esetleges változásokról kellő időben értesítés közönségét.

A ZICHY-BIRTOK KFT. magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Amennyiben látogatónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk (iroda@zichyfarm.hu) és kollégánk megválaszolja kérdését.

2. Az adatkezelő megnevezése

Név: ZICHY-BIRTOK KFT. (ZICHY-BIRTOK KFT.)

Székhely: 7019 Sárbogárd, Külsőhatvanpuszta 086/2.

Cégjegyzékszám: 07-09-029321

Adószám: 26522672-4-07

E-mail cím: iroda@zichyfarm.hu

3. A kezelt személyes adatok köre

3.1. Ügyfélszolgáltati megkeresés

Amennyiben a honlap használata, rendelés stb. során az érintettnek kérdése lenne, vagy esetleg probléma merülne fel, kapcsolatba léphet a ZICHY-BIRTOK KFT. munkatársaival a honlapon megadott módokon pl. telefon, e-mail, chat.

Ezekben az esetekben a kezelt személyes adatok köre az érintett által megadott adatok, amelyek lehetnek: név, telefonszám, e-mail cím. A ZICHY-BIRTOK KFT. rendeléshez, előjegyzéshez csak írásban - e-mail, postai levél, chat - fogadja el a megrendelő adatait.

A megadott személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása.

A megadott adatokat a ZICHY-BIRTOK KFT. az ügyfélszolgálati megkeresési ügy befejezéséig őrzi.

3.2. A cookie-k (sütik)

 

a) Általános tájékoztatás

Az anonim látogatóazonosító („cookie”, „süti”) egy olyan egyedi azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas jelsorozat, melyet a webszerver a látogató számítógépén helyez el. A cookie-k egyik csoportja önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, másik csoportja viszont tartalmaz olyan egyedi azonosítót, amely lehetővé teszi eszköze felismerését. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is. A böngészők jellemzően egyszerű szöveges fájlokban tárolják a cookie-kat. Ezeket Ön megtekintheti, törölheti, illetve korlátozhatja a használatukat. Bővebben böngészője Súgójában tájékozódhat.

A cookie-k azzal, hogy megjegyeznek bizonyos információkat, megkönnyítik a honlap használatát és minőségi felhasználói élményt biztosítanak.

Egyes cookie-k szükségesek a honlap működéséhez. Ezen cookie-k nem tartalmaznak személyes adatokat és egy részük a böngésző bezárásával automatikusan törlődik.

A honlapon használt marketing jellegű cookie-kat engedélyezheti, vagy megtilthatja a használatukat a honlap alsó sávjában megjelenő információs sáv segítségével. A megadott beállítást a későbbiekben a szintén az alsó sávban megjelenő „Cookie beállítások” fülre kattintva módosíthatja. Egyes funkciók nem működnek, ha nem fogadja el a cookie-k használatát.

A cookie használat jogalapja a látogató beleegyezése.

b) A honlapon használt cookie-k

- Cookie elfogadása cookie: a honlap alsó sávjában felugró cookie beállítások megjegyzése. 365 napig tárolódik.

- Munkamenet cookie-k: GeoIP alapú átirányítás, Explicit tartalom felugró ablak, Folyamat azonosító cookie. A böngésző bezárásáig tárolódnak.

- Mobil verzió cookie: mobiltelefonról történő böngészés esetén, 365 napig tárolódik.

- Forrás azonosítás cookie: azt rögzíti, hogy a látogató milyen oldalról érkezett. 60 napig tárolódik.

- Facebook login: Facebook azonosítóval történő belépéshez.

- Facebook Like Button: Facebook Like gomb működéséhez szükséges.

- Google Login: Google azonosítóval történő belépéshez.

- Google +1: A Google +1 funkciójának működéséhez szükséges.

c) Harmadik fél által elhelyezett cookie-k

- Google Analytics cookie célja statisztikai adatgyűjtés azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalt. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen cookie-k önmagukban nem alkalmasak a látogató azonosítására. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

- Facebook követőkód (pixel): A Facebookon is regisztrált látogatók tevékenységét követi nyomon a honlap látogatásakor. A cookie segítségével konverziós és statisztikai adatok készülnek, segítségével relevánsabb hirdetések jelennek meg a látogató Facebook felületén.

4. Adatbiztonság

A ZICHY-BIRTOK KFT. tájékoztatja Önt, hogy személyes adatainak védelme érdekében (jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen) a megfelelő technikai és személyzeti biztonsági intézkedéseket meghozta.

5. Az érintettek jogai

a) Átlátható tájékoztatáshoz való jog

A ZICHY-BIRTOK KFT. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintetteket tájékoztassa személyes adataik kezeléséről.

Ön tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, a tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva kell megkapnia a lehető legrövidebb idő alatt, de legfeljebb 30 napon belül.

A tájékoztatás kiterjedhet az adatkezelés jogalapjára, céljára, időtartamára; adattovábbítás esetén a címzettekről.

b) Hozzáférés joga

Ön jogosult visszajelzést kapni arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, akkor mik az adatkezelés céljai; az érintett személyes adatok kategóriái; azon címzettek, akikkel közölték, vagy közölni fogják a személyes adatokat; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama; kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, valamint tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen; felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; ha az adatokat nem az érintettől gyűjtöttek, a forrásukra vonatkozó információ; az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilakotást is, valamint ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

c) Adathordozhatósághoz való jog

Az érintett kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő részére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben alkalmazott géppel olvasható formátumban megkapja, vagy más adatkezelõhöz történõ közvetlen továbbítását kérje.

d) Helyesbítéshez való jog

Az érintettre vonatkozó pontatlan, vagy hiányos adatok helyesbítésének joga.

e) Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Amennyiben az alábbi esetek valamelyike fennáll, az érintett kérheti személyes adatainak indokolatlan késedelem nélküli törlését:

- személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttek vagy más módon kezelték;

- az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

- az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

- a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

- a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

f) Adatkezelés korlátozása

Az érintett jogosult, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza személyes adatainak kezelését az alábbi esetekben:

- az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

- az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

- az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

- az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

g) Tiltakozás joga

Érintett tiltakozhat adatainak kezelése ellen, ha

- a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén

- ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

7. Kapcsolat, jogorvoslati lehetőség

A ZICHY-BIRTOK KFT. adatait teljes körűen megtalálja az „Impresszum” oldalon. Bármilyen felmerülő kérdésben az ott található elérhetőségeken tud az üzemeltetőhöz fordulni. Ha az érintett úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) élhet:

Cím: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Levelezési cím:1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon:+36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

URL: http://naih.hu

Tájékoztatjuk továbbá, hogy amennyiben az adatkezelő nem tartotta be törvényi kötelezettségeit, vagy nem teljesített a 6. pontban felsorolt jogainak egyikét bírósághoz is fordulhat.

A ZICHY-BIRTOK KFT. ugyanakkor törekszik arra, hogy minden esetlegesen felmerülő problémát még azelőtt tisztázzon, hogy ügyfeleinek hatósághoz kelljen fordulnia.

Tárhelyszolgáltató

UNAS Online Kft.
H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15
E-mail: unas@unas.hu
Telefon: +36-99/505-376
Fax: +36-99/505-377

bottom of page